Как се придобива испанско гражданство?

Как се придобива испанско гражданство?

Получаването на испанско гражданство е възможно за лица, които имат испански произход или териториална връзка с държавата, или са пребивавали в страната от една до десет години за натурализация. Кандидатът за получаване на гражданство трябва да е спазвал испанските закони, да не е бил осъждан, да изразява доброволно желанието да придобие испански паспорт и да отговаря на изискванията според съответното основание.

Испанският паспорт е вторият по сила в света и предоставя възможност за пребиваване в икономически развита държава, която се нарежда на 10-то място от 84 развити страни според индекса на качеството на живот на Numbeo. Испания е член на Европейския съюз, така че кандидатът също получава гражданство на ЕС с всички съответстващи права и привилегии.

Предимствата, които дава испанският паспорт, включват:

 • Пътувания до 175 страни без виза, включително цяла Северна и Южна Америка, както и Европа;
 • Възможност за постоянно пребиваване в която и да е от държавите-членки на Европейския съюз с паспорт на ЕС;
 • Достъп до пазара на труда, образование, медицински и банкови услуги, търговска дейност, покупка на недвижими имоти от всички видове на територията на ЕС;
 • Получаване на държавна поддържка, предвидени са и някои социални помощи, защита на гражданските права и свободи;
 • Придобиване на гражданство за непълнолетните деца, както и за съпрузите чрез ускорена натурализация.

Условия, на които трябва да отговаря лицето, за да има право да придобие испанско гражданство:

 • Възраст: Лицето да бъде на възраст над 18 години (или над 14 години, ако има законен представител).
 • Престой в Испания: Лицето да е пребивавало в Кралство Испания законово предвидения период от време, който варира от 1 до 10 години в зависимост от основанието.
 • Отсъствия на законови нарушения: Лицето следва да има безукорно минало на територията на Кралство Испания, което включва отсъствие на нарушения на закона.
 • Интеграция в обществото: Лицето следва да е проявило достатъчна интеграция в местното общество, която се определя чрез специален тест.
 • Обещание за спазване на законите и Конституцията: Лицето следва да поеме ангажимент да се подчинява на кралските укази, законите и Конституцията.
 • Отсъствие на съдимост: Лицето следва да няма висящи дела или влезли в сила присъди за извершени престъпления, включително и в страна по произход на лицето.

След като придобие испанско гражданство, имигрантът трябва да се регистрира в испанския регистър на гражданското състояние в рамките на 180 дни.

Основните способи за получаване на испанско гражданство са следните:

По Произход

Статия 17 от Кралския граждански кодекс предвижда предоставяне на испанско гражданство на база произход в следните случаи:

 • Поне един от родителите на кандидата притежава испанско гражданство.
 • Детето е намерено на територията на страната и не може да се установи неговата национална принадлежност.
 • Кандидатът е роден на територията на КралствоИспания в семейство на апатриди (лица без гражданство).
 • Родител на детето е чужденец, роден в страната, но няма местно гражданство.
 • Кандидатът е осиновен от испанец (лицата над 18 години могат да кандидатстват за гражданство само след 2 години след осиновяването).

Гражданството се предоставя автоматично, без заплащане на държавна такса.

По Избор (Опцион)

Кандидатите, родени извън Испания, имат право да кандидатстват за испанско гражданство, ако имат до второто поколение (баби и дядовци) бивш испански гражданин. Съответният роднина на кандидата трябва да е загубил гражданството си по независещи от него причини като изгнание от страната поради политически или религиозни мотиви или отказ от гражданство поради омъжване за чужденец.

В момента законът позволява възстановяване на испанското гражданство по избор чрез подаване на заявление до 21 октомври 2024 г. Свързаните с кандидата семейни връзки трябва да бъдат потвърдени с документи. Преди да подаде заявление, кандидатът трябва да е пребивавал законно в Испания поне 12 месеца.

В Изключителни Ситуации

Съгласно закона за предоставяне на гражданство, чужденци над 18 години (или над 14 години при наличие на законен представител), пребиваващи на територията на Кралство Испания и имащи специфични обстоятелства (каито се разглеждат от държавните органи индивидуално) могат да получат испански паспорт. Кандидатът подава заявление за натурализация и предоставя документи, потвърждаващи необходимостта му от получаването на желаното гражданство. Всяка молба се разглежда от упълномощените органи индивидуално.

Обща Натурализация

Това са най-масовите случаи и се изисква да бъдат изпълнени следните условия:

Възраст и продължителност на пребиваване: Пълнолетни (или над 14 години с одобрение на родителите или опекуна) трябва да са пребивавали законно и непрекъснато на територията на Испания поне 10 години преди подаване на заявлението.

<p“>Интеграция и обещание за спазване на законите: Кандидатът трябва да прояви подходяща интеграция в местната общност, да се откаже от предишното си гражданство, да бъде законопослушен и да бъде готов да се закълне да се подчинява на краля на Испания.

Съответните стъпки са следните:

Първоначално получаване на резиденция. Основанията за получаване на такава могат да бъдат следните:

Образование: Оформяне на временно пребиваване (резиденция) е възможно за лица, които пристигат в страната за обучение, извършване на извънслужебни практики, научни изследвания или получаване на образование в местни университети (включително в програми за обмен на студенти).

Работа: Лицата, получили официална позиция в испанска компания, могат да кандидатстват за резиденция. Кандидатът трябва да получи и разрешение за работа.

Бизнес: Чужденци, планиращи да участват в икономическия живот на територията на страната, могат да кандидатстват за испанска резиденция. Кандидатите могат да инвестират в нов бизнес или да закупят готово предприятие.

Покупка на недвижим имот: Лицата, закупили имот на територията на Кралство Испания на стойност от поне 500 000 EUR, могат да получат резиденция в Испания. Лицето може да се разпорежда с имота си както прецени – може да живее в него или да го отдава под наем.

Събиране на семейство : Съпрузи и деца на местни жители или на чужденци с резиденция в Испания могат да кандидатстват за пребиваване в Испания. Приемащата страна трябва да има подходящо по размер жилище капацитет и достатъчни финансови средства (300–600 EUR на човек) за обезпечаване на съответния член на семейството.

Други основания: Специални програми за стажанти, доброволци, журналисти, представители на църковни организации, артисти, членове на международни научни мисии и други лица, изпълняващи специфични дейности. Желаещите могат да кандидатстват за резиденция в Кралство Испания и по хуманитарни причини, като например вече установили се в страната или като търсещи международна защита.

Ускорена натурализация:

За този вид натурализация е нужно лицата да са пребивавали законно в страната съответно:

1 година – за съпрузи на испанци или вдовци/вдовици на испанци, както и лица, родени на територията на страната в семейство на чужденци;

2 години – за сефаради, граждани на латино-оамерикански страни, Андора, Филипини, Екваториална Гвинея или Португалия;

5 години – за бежанци.

Това са основните правила и начини за получаване на испанско гражданство чрез обща натурализация и ускорена натурализация.

Изисквания, на които трябва да отговаря лицето, желаещо да получи испанско гражданство:

Резиденция: Както посочихме по-горе, лицето следва да е пребивавало законно в Кралство Испания съответния срок от време

Изпити: Лицето, което желае да кандидатсва за гражданство по натурализация, следва да представи сертификати за успешно преминати следните изпити:

DELE– това е изпит по испански език, предназначен за чуждестранни ученици, които искат да удостоверят своето ниво на владеене на испанския като чужд език. Заявителите от страни, където испанският език е официален, са освободени от този изпит. Вместо DELE, те могат да изберат интервю с представител на Министерството на правосъдието или да представят официални езикови сертификати, акредитирани от Министерството на образованието, културата и спорта.

Освен DELE, лицата, които желаят да получат испански паспорт, трябва да се явят на изпит по познание на конституционните и социокултурни норми на Кралство Испания, известен като CCSE (Конституционни и социокултурни аспекти на Испания). Този изпит тества познанията на кандидатите по отношение на конституционната система, история, а също и спецификите на живота в Испания.

Тъй като необходимият пакет от документи, които се изиксват, е доволно дълъг и самото кандидатстване се осъществява само по електронен път, препоръчваме да се обърнете за помощ към нашите специалисти, които ще ви съдействат във всяко едно отношение и ще способстват за успешното подаване на молбата и нужните документи пред властите на Кралство Испания, което е залог за успешно придобиване на испанско гражданство.

Вашият коментар